Microsoft Indic Language Input Tool Configuration

Microsoft Indic Language Input Tool Configuration tải

Giúp bạn nhập văn bản bằng ngôn ngữ Ấn Độ vào bất kì ứng dụng trong Windows